Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

GOTHIC WINDOWS OPEN

Skvalitnenie  informačno - komunikačného a prezentačného systému Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočiek

Ciele projektu
Zvýšiť rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v objektoch a expozíciách Múzea Spiša v SNV, ktoré sú situované na Gotickej a Źeleznej ceste (cieľové miesta - Spišská Nová Ves, Markušovce, cieľové body - Provinčný dom, Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, Národopisné múzeum v Smižanoch a body záujmu), prostredníctvom vytvorenia informačného systému, rozšírenia, skvalitnenia propagačného servisu, prezentačných, kultúrnych a zážitkových služieb, formou skvalitnenia technického a prevádzkového zázemia múzea.
Zvýšiť informovanosť turistov a návštevníkov Múzea Spiša, sprostredkovať im propagáciu celého regiónu a ponúknuť atraktívny balíček služieb, ktorý zabezpečí udržateľnosť produktov.
Zabezpečiť lepší prístup k poskytovaniu informácií postredníctvom vytvorenia "Infomúzejky" - miesto prvého kontaktu s návštevníkom zodpovedajúce svojou úrovňou kultúrnej inštitúcii. V Múzeu Spiša a jeho pobočkách - Spišská Nová Ves, Markušovce, Smižany. Zabezpečenie technicko-prevádzkových podmienok pre tento účel (obstaranie interiérového vybavenia, nákup IKT prístrojov).
Vytvoriť priestory v exteriéri múzea na realizáciu voľnočasových zážitkových programov, vytvorenie podmienok na využitie zariadení z projektu Mediavel (pódium, altánky, lavičky...). Revitalizácia nádvoria Provinčného domu SNV. Osadenie tabuľového informačného systému v exteriéri parku v Markušovciach.
Vytvoriť nové a zlepšiť existujúce  technické zázemie pre realizáciu projektu (rekonštrukcia elektroinštalácie, úprava priestorov), zlepšenie drobnej infraštruktúry.
Zvýšiť návštevnosť cieľových bodov a  miest, kde sa prelínajú Gotická a Železná cesta, vytvorením atraktívnych balíkov služieb.
Pripraviť Múzeum Spiša na prijatie zahraničných návštevníkov v roku 2013 (EHMK). Postupne vytvoriť podmienky, aby bolo múzeum schopné uspokojiť požiadavky návštevníkov a dosiahnuť európsku úroveň poskytovaných služieb.

Východisková situácia
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho  pobočky - Kaštieľ v Markušovciach a Národopisné múzeum v Smižanoch je atraktívnou turistickou lokalitou, kde sa prelínajú dve historické trasy, Gotická a Železná cesta, tiež zaujímavé turistické trasy a cyklotrasy. Múzeum Spiša a jeho pobočky ročne navštívi okolo 38 000 návštevníkov. V múzeu však chýba štandardný informačný systém a primeraný komunikačný priestor s návštevníckou verejnosťou, ako aj orientačný systém v exteriéroch múzea. Poddimenzované financovanie múzea spôsobilo chátrajúci technický stav jeho objektov, takže nie je možné využívať ich potenciál. Historické zázemie Provinčného domu sa stane miestom na realizáciu zážitkových podujatí, v prípade úprav, revitalizácie a zlepšenia stavu nádvoria múzea v SNV. Zámerom múzea je nadviazať na prebiehajúce projekty, Dotácie MK SR 2012, Mediavel (2010 - 2012), ktoré poskytli zázemie a zariadenie pre zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality poskytovaných kultúrnych služieb návštevníkom.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude rekonštrukcia a modernizácia miesta prvého kontaktu múzea s návštevníkom - realizácia "Infomúzejky" ako informačno - komunikačného priestoru pre návštevníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľa a letohrádku v Markušovciach a Národopisného múzea v Smižanoch. Prostredníctvom rozšírenia a modernizácie informačného systému očakávame zvýšenie návštevnosti na základe lepšej informovanosti návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu, nielen samotného  múzea, ale aj ďalších miest na Gotickej a Železnej ceste i cieľových miest projektu Terra Incognita. Úpravou a revitalizáciou nádvoria Provinčného domu sa vytvorí priestor na realizáciu zážitkových kultúrnych podujatí, ktoré  pre svoju neopakovateľnú atmosféru poskytujú netradičné kultúrne vyžitie a relax. Skvalitnením poskytovaných kultúrnych služieb múzeum prispeje k celkovému zvýšeniu úrovne cestovného ruchu v regióne a k očakávanému zvýšeniu príjmov.

Spôsob realizácie projektu
Vytvorenie "Infomúzejky" - miesta prvého kontaktu múzea s návštevníkom v cieľových bodoch: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kaštieľ a letohrádok v Markušovciach a Národopisné múzeum v Smižanoch. Rekonštrukcia a modernizácia priestorov múzea a ich zariadenie interiérovým nábytkom a IKT vybavením.
Rekonštrukcia technicko-prevádzkového zázemia (elektroinštalácia, výmena osvetlenia a kúrenia).
Informačný systém v exteriéri múzea - infotabule, smerové tabule.
Revitalizácia nádvoria Provinčného domu - výroba zásteny formou banerov, ktoré prekryjú poškodený susedný múr. Práca pozostáva z osadenia oceľovej konštrukcie s vytvorením priestoru na systém banerov, ktoré budú zaroveň propagačným panelom Projektu Terra Incognita. Na nádvorí bude vytvorený  priestor na realizáciu rôznych voľnočasových aktivít - napríklad využitie pódia.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Týmto projektom zabezpečíme zlepšenie kultúrnych služieb, rozšírime a upravíme infraštruktúru, zvýšime štandard kultúrno-informačných služieb, čím naplníme očakávania návštevníkov a zahraničných turistov. Projekt nie je jednorázový, naväzuje na predchádzajúce projekty a jeho udržateľnosť je zabezpečená pravidelne sa opakujúcimi aktivitami - Noc múzeí, ARS ANTIQUA, vianočné koncerty. Múzeum Spiša a jeho pobočky sú  verejnosti  spristupnené počas  celého roka,  pričom   programy a aktivity pre návštevníkov sú organizované pre rôzne cieľové skupiny.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 500,00 €
 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí