Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej

Ciele projektu
Prispieť k rozvoju cestovného ruchu efektívnejším využítím potenciálu mesta Dobšiná v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v regióne.
Zvýšiť návštevnosť mesta Dobšiná, spoznať miestne zaujímavosti,prírodné, historické, krajinné hodnoty Dobšinej, zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľnočasovej infraštruktúry, doplnkových služieb.

Východisková situácia
Mesto Dobšiná je staré banícke mesto s krásnou prírodnou scenériou. Slávnu banícku históriu mesta doposiaľ pripomínajú pozostatky starých banských diel - násypník-šodronka, vetracie šachty, staré banské štôlne. Významná banská činnosť mesta v celoeurópskom meradle je neoddeliteľnou históriou mesta a je ju nutné aktívne pripomínať a využiť. Informácie pripomínajúce zašlú banícku históriu   nie sú v meste dostatočne prezentované širokej verejnosti občanov a turistov. V krásnej okolitej prírode Dobšinej chýbajú odpočinkové zóny pre relax a rozvoj voľnočasových aktivít spojených so získaním vedomostí o histórii našich predkov, o histórii mesta. Preto v rámci rozšírenia ponuky doplnkových služieb pre návštevníkov a občanov chceme vybudovať náučný chodník (NCH) s popisom pozoruhodných miest pripomínajúcich zašlú banícku históriu Dobšinej s osadením technických zariadení vhodných pre relax v prírode. Spomienky na zašlú slávu baníctva prezentovanú formou informácii z oblasti baníctva s pozostatkami banských diel v meste a odpočinok v krásnej prírode vytvárajú Dobšinej ďalšie predpoklady stať sa vyhľadávaným a lákavým miestom turistov. 

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vybudované 2 trasy značeného náučného chodníka v rekreačnej oblasti Lányi Huta Dobšiná. Jedna trasa dĺžka cca 4060 m a 2. trasa cca 6600 m, obidve trasy cca 10 660 m (cca 6 hod.).Tieto trasy budú zjazdné aj bicyklom. Na trase bude 9 informačných tabúľ s charakteristikami pozoruhodných miest z oblasti baníctva a pozostatkoch technických pamiatok s textom v dvoch jazykových mutáciach slovenskej a anglickej. Na trase NCH budú osadené turistické prístrešky, lavice, stoly, smerovníky.
Náučný chodník bude prístupný širokej verejnosti občanov a turistov. Informácie o NCH budú prezentované vo vydanom sprievodcovi NCH. Začiatok trasy NCH bude na Námestí baníkov, kde sa nachádza aj TIC a informácie o NCH budú prezentované v TIC i  formou sprievodcu NCH a internetovej stránky mesta. Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu orientačno-informačných služieb, k rozšíreniu ponuky doplnkových služieb turistom, skvalitneniu voľnočasových aktivít širokej verejnosti občanov a návštevníkov mesta, získaniu vedomostí o baníckej histórii mesta a pozostatkoch banských diel v Dobšinej a jej okolí a k celkovému zvýšeniu atraktívnosti mesta a celého regiónu.

Spôsob realizácie projektu
V súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vykonáme výber realizátora aktivít projektu, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a ich realizácia napĺňa hlavný výstup projektu, vybudovanie náučného chodníka.Spracovanie príprava textov, fotografií a mapovej časti s charakteristikami pozoruhodných miest, preklad textu do anglického jazyka a grafická úprava a tlač informačných tabúľ na samolepku s UV farbami. Výroba konštrukcie informačných tabúľ, turistických prístreškov so stolmi a lavicami, smerovníkmi a ich osadenie v teréne.V teréne budú osadené 9 informačné, resp. náučné tabule s textom v slovenskom a anglickom jazyku s orientačnou mapou trasy chodníka.V druhej etape tejto činnosti dôjde k využitiu spracovaného textu s prekladom do sprievodcu NCH. Po zhotovení sa prístrešky so stolmi a lavicami a informačné tabule rozmiestnia na príslušných miestach nachádzajúcich sa po trase NCH. Počas realizácie dôjde k spevneniu niektorých úsekov komunikácií, odstráneniu vád na povrchu komunikácie, dobudovanie cestných odrážok.Značenie trasy NCH bude realizované smerovníkmi. Publicita TERRA INCOGNITA - osadená trvalo vysvetľujúca tabuľa v teréne.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Opravy a údržbu náučného chodníka a príslušenstva zabezpečí mesto Dobšiná z vlastných finančných zdrojov. Materiál na údržbu – drevo zabezpečí prostredníctvom Mestských lesov Dobšiná, s.r.o. so 100% účasťou mesta.  V mesiaci február 2012 získala obec Stratená nenávratný finančný príspevok v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus na realizáciu projektu v oblasti rozvoja CR. Jedným z výstupov projektu je v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore rozvoja a CR v znení neskorších predpisov založenie oblastnej organizácie. Mesto je v tomto projekte partnerom a zo získaných finančných prostriedkov vytvorí nové pracovné miesto v TIC. Tento pracovník bude, okrem iného, poskytovať informácie o náučnom chodníku a organizačne zabezpečí obhliadky Evanjelického kostola, Izby histórie mesta-prezentújúcu históriu baníctva v meste, ako aj ďalších z pohľadu turistov zaujímavých zariadení. Mesto Dobšiná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.2.2012 schválilo vstup mesta do oblastnej organizácie, čo vytvára predpoklady finančného zabezpečenia a ďalšieho rozvoja turizmu a CR a v náväznosti aj celého regiónu.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 309,80 €
 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí