Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Revitalizácia historického parku pod Hradom Slanec

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu voľnočasovej infraštruktúry s cieľom zatraktívnenia cestovného ruchu v obci Slanec do konca roka 2012.
Revitalizácia zelene verejne prístupného historického parku
Zvýšenie informovanosti turistov a návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu
Zviditeľnenie obce Slanec na Gotickej ceste

Východisková situácia
Historický park tvorí dokonalé prepojenie s Hradom Slanec a má dobré funkčné a prevádzkové väzby na obec. Je miestom určeným pre oddych obyvateľov a návštevníkov obce Slanec. Starý grófsky park sa pôvodne rozprestieral pri kaštieli Forgáchovcov z 19. storočia. V tomto období predstavoval park s vodotryskami a vzácnymi stromami dovezenými z cudziny vrchol krásy a ideálne miesto na oddych. Po zničení kaštieľa začal však aj tento park postupne chátrať,  jeho súčasný stav je nevyhovujúci a už nepredstavuje obľúbené miesto oddychu. Obec Slanec v roku 2007 vypracovala komplexný projekt obnovy parku. Na jeho podklade uspela s projektom Rekonštrukcie centrálnej časti obce Slanec v rámci ktorého sa v roku 2012 uchová, zvýrazní a zobytní park a diferencovane sa sprístupnia verejné funkcie v ňom. Tento projekt rieši iba stavebno-technickú obnovu a rekonštrukciu parku. K dokonalej obnove a obohateniu priestorového a funkčného účinku do čias, kedy bol park vrcholom krásy je potrebné revitalizovať aj verejnú zeleň v parku a doplniť mu nové funkcie na jeho sprítomnenie a pripomenutie si historického významu obce. Podkladom k tomu je zmapovaný, zanalyzovaný a vyhodnotený stav zelene v parku vrátane návrhov na riešenie, z ktorého vyčlenená prvá etapa novej výsadby parkovej zelene obohatí a zvýrazní dodnes zachované vzácne stromy.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Revitalizovaná verejná zeleň v historickom parku založenom posledným majiteľom Hradu Slanec, grófom Štefanom Forgáchom predstavuje dôstojnu, oku lahodiacu a krajinársky atraktívnu vstupnú bránu na hrad. Dosadbou parku stromami, kríkmi a trvalkami si táto verejná plocha zelene pod hradom udržiava a zachováva svoj nadregionálny význam čo do rozsahu, skladby drevín,  súčasného stavu a histórie. Zároveň slúži ako oddychovo-relaxačné a kultúrno-poznávacie miesto nielen pre obyvateľov obce a žiakov susediacej základnej a materskej školy, ale aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. Obojstranné informačné tabule sú zasadené do jedinečnej prírodnej scenérie tohto parku, lemujúc cestu na hrad. Sprístupňujú dvojjazyčne (SK a EN) poznatky o tunajších prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, o zaujímavostiach. Tématicky sú rozdelené do 4 oblastí: gotický Hrad Slanec, prírodné bohatstvo parku, kultúrne a technické bohatstvo v parku, informácie o turistických atraktivitách. Publikácia o historickom parku je dostupná v Infocentre a múzeu v Slanci, ktoré svojimi službami zastrešuje a systematicky zlepšuje ponuku služieb a atrakcií cestovného ruchu. Virtuálna prehliadka výstupov projektu bude interaktívne zverejnená a pravidelne aktualizovaná na webovej stránke obce v samostatnej sekcii.

Spôsob realizácie projektu
1. Revitalizácia zelene verejne prístupného historického parku
    1.1 výsadba stromov
    1.2 výsadba kríkov a kvetín
2. Zvýšenie informovanosti turistov a návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu
    2.1 výroba a osadenie stojana na info tabuľu
    2.2 spracovanie obsahu info tabule v SK a EN
    2.3 výroba, montáž a grafika info tabule
3. Zviditeľnenie obce Slanec na Gotickej ceste
    3.1 spracovanie obsahu brožúry v SK a EN (o historickom parku pod Hradom Slanec)
    3.2 tlač a grafika info brožúry
    3.3 webstránka obce (zverejnenie atraktivít cestovného ruchu)
    3.4 cezhraničný turistický portál infocentra obce (zverejnenie atraktivít cestovného ruchu)
    3.5 zverejnenie výstupov projektu pri slávnostnom otvorení
    3.6 recepcia k slávnostnému odovzdaniu projektu

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečí obec v rámci výkonu samosprávnych funkcií. Chceme udržať a zvyšovať návštevnosť obce a hradu aj cestou zveľaďovania historického parku, ktorým vedie hlavná vstupná brána na hrad, medzinárodný náučný chodník medzi hradmi Slanec a Füzér, diaľková cyklotrasa Alžbeta a medzinárodná cyklotrasa Po stopách Rákócziho. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza prírodná rezervácia Slanský hradný vrch a vedie medzinárodná horská cesta priateľstva. Využívanie projektom obnovenej verejnej zelene a rozšírenej drobnej infraštruktúry bude podporované pravidelnými kultúrnymi podujatiami akými sú "Dni obce Slanec", prehliadka ľudového spevu "Špivanečky mojo", alebo jednorázovými kultúrnymi podujatiami. Hradu Slanec ako národnej kultúrnej pamiatke situovanej na Gotickej ceste a evidovanej ako cieľový bod bude aj naďalej z úrovne obce venovaná náležitá pozornosť. Po usporiadaní vlastníckych vzťahov k hradu v prospech obce koncom roka 2010 a prvom odstraňovaní náletových drevín v 3/2012 pripravujeme realizáciu architektonickohistorického výskumu. Medializovanie turistických atraktivít Slanca zabezbečíme cez naše Infocentrum a múzeum a jeho cezhraničný turistický portál ako aj prostredníctvom webstránky obce.

Termín realizácie projektu
8/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 913,52 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí