Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Kultúrne inštitúcie

Spišská Nová Ves, 3. – 5.  augusta

Program prebiehal na niekoľkých miestach súčasne a ponúkol obľúbené divadelné komédie, jednu dokonca v spišskom nárečí, stand up vystúpenia mladých komikov a hudobné produkcie. Milka Zimková uviedla dve monodrámy a v humorne ladenom programe nechýbal Ander z Košíc. Súčasťou podujatia bol aj Spišský salón kresleného humoru a Slovenský festival dobrého piva, jedla a hudby. Pre malých i veľkých boli pripravené veselé animácie a tvorivé dielne a počas celého trvania podujatia.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre okres Rožňava. Sídli v Rožňave na Gemeri, uprostred prírodných krás Slovenského raja a Slovenského krasu. Knižnica poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaným svojho knižnično - informačného fondu. Knižnica poskytuje záujemcom aj informácie regionálneho významu na základe svojej dlhoročne spracovávanej regionálnej databázy.

Ciele projektu
Zvýšiť návštevnosť regiónu zavedením inovatívnych trendov propagácie turistického produktu zameraného na rodiny s deťmi,
Rozšíriť informačný systém CR o nový, inovatívny produkt - mobilnú rozprávkovú informačnú kanceláriu,
Zvýšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o nových možnostiach cestovného ruchu
Vytvoriť jedinečný propagačný mix zameraný na deti, ako hlavnú cieľovú skupinu
Humornou a zábavnou formou prilákať domácich a zahraničných turistov
Uľahčiť rozširovanie sociálnych kontaktov vidieckych oblastí
Zvýšiť pocit lokálpatriotizmu obyvateľov kraja
Vytvoriť regiónu nový imidž, ako rozprávkovej destinácie prostredníctvom nápaditej propagácie
Ukázať mestkým obyvateľom možnosti trávenia voľného času a dovoleniek na vidieku

Východisková situácia
KSK v súčasnosti zahájil implementáciu projektu Kráľovstvo rozprávok - GROŠ (Ďalej len projekt) spolufinancovaného z Regionálneho oeračného programu (ďalej ROP). Tento Projekt je lokalizovaný na križovateke troch tematických ciest - Vínnej, Železnej a Gotickej v rámci historických regiónov Gemer a Abov. Projekt je postavený na využití potenciálu miestnych legiend a ich následnému spracovaniu do rozprávkovej podoby. Práve rozprávka sa má stať hlavným motivačným prvkom k vycestovaniu a návšteve krásnych a menej  navštevovaných miest kraja. Projekt je pilotným projektom k trvalo udržateľnému rozvoju služieb poskytovaných kult. inštitúciami kraja zameraný na cieľovú skupinu deti a  rodiny, ako aj aktérmi v cestovom ruchu. Projekt má byť motiváciou pre obce, mestá ale aj podnikteľské subjekty a tretí sektor, zmobilizovať svoj potenciál na vytvorenie zaujímavej ponuky pre deti. Má ambíciu stať sa do roku 2013 nosným produktom pre spomínanú cieľovú skupinu v Košickom kraji. Žiaľ, projekt z dôvodu finančného obmedzenia a neoprávnenosti niektorých aktivít ponúkanej v rámci spolufinancovania v ROP neriši komplexnú marketingovú politiku. Gemerské osvetové stredisko, ako hlavný koordinátor zabezpečujúci aj kreatívny manažment projektu Rozprávkové kráľovstvo nedisponuje prostriedkami na zabežpečenie moderného marketingu a reklamnej kampane, čo v súčasnosti je základným atribútom úspešnosti. Naša špeciálna cieľová skupina - deti vo veku do 12 rokov vyžaduje špeciálne nástroje propagácie a reklamy, ktoré spĺňajú moderné požiadavky IT sveta (informačných technológií) a sveta "fantasy". Deti potrebujú vidieť, že postavička, ktorá ich láka do regiónu je živá, interaktívna, môžu sa jej dotknúť a rozprávať sa s ňou, odfotiť sa s ňou, hoc je to len maskot. Projekt bude založený na putovaní ústrednej postavičky jazvečíka "Tašiho" ktorý bude deti po rozprávkach sprevádzať, ktorý bude prítomný na podujatiach a iných výstupoch projektu. Tento rozprávkový psík Taši bude milou, vernou a zvedavou postavičkou, ktorú deti chcú nasledovať a robiť jej spoločnosť, bude "sprievodcom" detí po Kráľovstve rozprávok.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude 6uholný skladací stánok TASCHERL-íčko na kolesách - mobilná rozprávková informačná kancelária (Tascherl = ústredná postavička Rozprávkového Kráľovstva, íčk o= slangový názov informačných kancelárií), a MASKOT TAŠI. TASCHERL-íčko evokujúci stredoveký hrad bude spĺňať nielen moderné a bezpečné technické parametre, ale bude to dych zastavujúci, nevšedný vizuálny a estetický jav. Stánok bude potlačený sublimačnou technikou (vhodné do exteriéru). Ilustrácia potlače bude  špeciálne pripravená v súlade s ilustráciou pripravovanej rozprávkovej knihy "Tašiho rozprávková krajina". Po vstupe do stánku deti uvidia množstvo farebných vankúšov na sedenie, množstvo košíkov s interaktívnymi hrami, omaľovánkami, komixami. Rozprávkový "Tašiho IT&TI kútik" (skratky: IT = infotmačné technológie, TI = Terra Incognita) bude slúžiť tak detským, ako aj dospelým návštevníkom. Dospelých pozveme na virtuálnu prechádzku Gotickou, Železnou a Vínnou cestou, ďeťom predstavíme elektronické produkty Rozprávkového kráľovstva (webstránka, Taši na Facebooku a pod.).  Maskot jazvečíka TAŠI humornou a zábavnou formou bude lákať návštevníkov do infostánku TASCHERL-íčko, najmä deti, ktorých v stánku čaká okrem tajomného rozprávkového sveta aj skúsený animátorský tým, ktorý interaktívnou zábavno-súťažnou formou poskytne informácie nielen o rozprávkovom kráľovstve, ale aj o iných destináciách CR v rámci kraja.  TASCHERL-íčko na kolesách  bude prevádzkovateľné celoročne, predovšetkým na podujatiach KSK s cieľom osloviť dieťa a jeho rodičov, a tak humornou a zábavnou formou prilákať domácich a zahraničných turistov do regiónu.

Spôsob realizácie projektu
Každá značka potrebuje svoju identitu - svoju jedinečnú tvár. Vďaka nej sa odlišuje od konkurencie. Jednou z foriem ako preniesť identitu rozprávkovej destinácie, ako novej formy propagácie CR na území KSK pútavou formou medzi ľudí je zosobniť ju v maskotovi. Na rozdiel od iných foriem jednostrannej komunikácie umožňuje maskot priamy a živý dialóg so spotrebiteľom. K naplneniu nášho projektového cieľa je potrebné na zakázku si nechať vyrobiť promo-stánok so zariadením (roll-up, reklamný stôl, projektor, prenosný PC, display, stojany na prop. materiály a pod.) a podľa predlohy loga (jazvečík Taši) nechať si vyrobiť reklamný maskot. Úloha a význam maskota v tomto projekte je mimoriadne významná. Maskot Taši bude základným stavebným kameňom celej animácie a okolo neho sa potom buduje a organizuje celý animačný program. Maskot Taši - to je originálny spôsob ako zaujať, odlíšiť sa od konkurencie a zostať zapamätaný. Stretnúť Maskota Tašiho bude jednoducho zážitok! Keďže úsešnosť projektu závisí aj od ľudských zdrojov, mienime zriadiť z radov vlastných zamestnancov a čiastočne aj prostr. brigádnikov a dobrovoľníkov (študenti a nezamestnaní) technicko-organizačný a animačný tým. Sme o tom presvedčení, že TASCHERL-íčko na kolesách bude veľmi vyhľadávanou atrakciou v celom regióne, požiadavka zo strany organizátorov kult.podujatí na prezentáciu nášho info-stánku bude vysoká.Preto musíme prevažnú časť materiálu zaobstarať na špeciálnu zákazku u renomovaných firiem, ktorí poskytnú aj potrebný certifikát. Nemôžme si dovoliť podceniť  bezpečenostnú stránku najmä promo-stanu, keďže v prevažnej miere návštevníkom stánku bude dieťa.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je postavený na nadobudnutí a vytvorení zariadenia určeného hlavne k propagácii detského kultúrneho a turistického produktu. Jeho udržateľnosť je garantovaná existenciou kultúrnej inštitúcie - Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - ktorá garantuje kreatívnu časť a implementáciu projektu Kráľovstvo rozprávok – Groš po jej kreatívnej stránke. Udržateľnosť projektu je garantovaná aj z dôvodu spolufinancovania projektu Kráľovstvo rozprávok-Groš, ktoré zaručuje priebeh v projekte definovaných základných aktivít, ako tvorba malých propagačných materiálov, príprava rozprávok, web portálu a kultúrnych podujatí. Gemerské osvetové stredisko jednak vlastným finančným vkladom (pracovný čas, ľudské a interné zdroje, skúsenosti s dobrovoľníkmi) prispeje k úspešnej organizácii aktivít a súčasne bude šíriteľom ale aj  rozvojárom produktu aj po ukončení projektu. Tieto pridružené zdroje a záväzky žiadateľa sú zárukou udržateľnosti projektu a jeho výsledku aj po jeho ukončení.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 065,00 €

Ciele projektu
Pozdvihnúť úroveň a atraktivitu galérie svetového unikátu Gitarového múzea.
Vizuálne zatraktívniť a obnoviť odstrašujúci exteriér budovy galérie múzea.
Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre návštevníkov múzea.
Zvýšiť povedomie o Gitarovom múzeu zintenzívnením a skvalitnením foriem propagácie.

Východisková situácia
Mesto Sobrance patrí medzi mestá s menším počtom obyvateľov no zároveň so slabo rozvinutou infraštruktúrov cestovného ruchu. Záujem turistov láka už roky jediná atrakcia  mesta GITAROVÉ MÚZEUM SLOVENSKO. Múzeum vzniklo v roku 1996 a k dnešnému dňu disponuje s viac než 1000 exponátmi z ktorých je vystavených žiaľ len 250 kusov. V posledných rokoch došlo k výraznemu posunu v rozvoji múzea. Podarilo sa sprístupniť ďalšiu miestnosť múzea, postaviť nový plot a čiastočne zveľadiť okolie múzea. Budova v ktorej sa galéria nachádza však z vonku pôsobí odstrašujúcim dojmom keďže návštevník získava prvý dojem pohľadom na starú zničenú omietku a vizuálne neatraktívnu strechu ktorá nutne potrebuje nový náter. Zároveň pri návštevách väčšieho počtu návštevníkov najmä v letných mesiacoch - autobusové zájazdy - vzniká obrovský problém s chýbajúcou oddychovou zónou, kde by skupiny čakajúce na výklad v múzeu ktorý zväčaša trvá viac než hodinu, si mali možnosť odpočinúť popr. občerstviť sa. Tieto negatívne vplyvy zanechávajú zlý dojem z prostredia a opakovane sme dotazovaní na doplnenie týchto nedostatkov. Zároveň chýba aj napriek snahám o propagáciu prostredníctvom médií propagovanie múzea v informačných centrách, poprípade cestovných kanceláriách.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Ako je zrejmé z priloženej vizualizácie, po obnove fasády budovy múzea a oprave strechy získa tento dôležitý kultúrny stánok aj svoju patričnú estetickú úroveň. Zároveň vďaka doplneným službám - možnosť odychu a relaxu priamo v areáli múzea udržíme u nás návštevníkov dlhšie čím vznikne priestor pre ďalší rozvoj ponúkaných skužieb. Vďaka novým formám propagácie, získa múzeum nových priaznivcov, nielen z oblasti aktívnych či neaktívnych hudobníkov, ale aj z oblasti laickej verejnosti.

Spôsob realizácie projektu
1) Vizuálne zatraktívniť a obnoviť odstrašujúci exteriér budovy galérie múzea
1.1. Kompetne obnoviť 30 rokov starú, zničenú fasádu budovy múzea - osekať starú vonkajšiu omietku, urobiť prednástrek, naniesť strojovú omietku, urobiť armovanie sklotextilnej mriežky, urobiť penetrovanie fasády, natiahnuť fasádnu omietku
1.2. Oprava strešnej krytiny - klampiarske práce, nový náter
2) Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre návštevníkov múzea
2.1. Sprístupniť ďalšiu sekciu galérie
2.2. Vytvoriť doposiaľ chýbajúcu čakaciu zónu so sedením pre návštevníkov
3) Zvýšiť povedomie o múzeu zintenzívnením a skvalitnením foriem propagácie
3.1. Vyrobiť a umiestniť propagačné tabuľe múzea v informačných centrách v celom regióne
3.3  Zabezpečiť distribúciu v informačných centrách
3.4. Obnoviť webstranku múzea

Udržateľnosť výsledkov projektu
Gitarové múzeum momentálne vo svojej galérii pre návštevníkov sprístupnilo viac než 200 vzácnych exponátov, no celkový počet exponátov zatiaľ umiestnených v depozite múzea presahuje 1000 kusov. S ohľadom na narastajúci záujem návštevníkov zo slovenska i zahraničia je záväzný predpoklad neustáleho rozširovania galérie múzea o ďalšie tématické miestnosti. Snahou je zapájať sa do ďalších  možností financovania s cieľom rozšíriť ponuku dopytovaných služieb pre návštevníkov o reštauračné zariadenie. Občianske združenie vstupuje aktuálne do verejnej zbierky na podporu tohto unikátu z čoho plánuje financovať prvý ročník ČESKOSLOVENSKÉHO gitarového festivalu v areáli múzea. Už niekoľko rokov prebiehajú pravidelné návštevy múzea i v budove múzea nachádzajúcej sa keramickej dielne zo strany šolských zariadení v rámci hudobnej a výtvarnej výchovy detí.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 940,00 €

Ciele projektu
Posilnenie regionálneho rozvoja, zlepšenie kvality života. Skvalitnenie služieb kultúrneho cestovného ruchu. Posilnenie cestovného ruchu na Vínnej ceste. Posilnenie kreatívnej ekonomiky.
Špecifický cieľ projektu - Revitalizácia galérie podľa požiadaviek kladených na moderné galerijné priestory, vytvorenie informačného a komunitného centra TI. Zriadenie virtuálnej galérie a konferenčného priestoru pre cestovný ruch s technikou na tlmočenie.

Východisková situácia
Interiér galérie Zemplínskeho osvetového strediska sa nachádza v historickom objekte postavenom v roku 1911 v klasicistickom štýle, ako účelová budova obchodnej a úverovej banky. V budove sa zachovala časť leptaných okien a vitráži a reprezentačná sieň na prízemí s bohatými korintskými hlavicami. Interiér samotnej galérie nikdy neprešiel komplexnou odbornou a plnohodnotnou rekonštrukciou, vždy to boli len nevyhnutné zásahy a úpravy. Na mnohých materiáloch a pôvodných konštrukciách sa ukazuje zub času. Niektoré prvky neodborne a svojvoľne upravované dehonestujú charakter a historickú hodnotu objektu, tie je potrebné odstániť a prinavrátiť im pôvodný charakter. Samotné nosné stĺpy v interiéri a steny sú zahalené nánosmi farby, čo neprospieva plasticite a výtvarnej hodnote ríms a hlavíc stĺpov, kde sa postupne reliéf stráca pod jej vrstvami. Pilastre vystupujúce zo stien sú obložené nevhodným obkladovým materiálom. Dverné konštrukcie si vyžadujú odborné reštaurovanie a nové kovania kľučiek dverí. Podlahovú krytinu vo vstupnej predsieni i v galérii tvorí dlažba v pomerne malom formáte, ktorá je znehodnotená a je nevyhnutné ju nahradiť novou kvalitnejšou podlahovou krytinou. Je potrebné zmeniť počet okruhov osvetlenia a umiestnenie ovládania osvetlenia galérie. Odstránenie starých a nevyhovujúcich výstavných panelov a výmena zariaďovacích prvkov galérie.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Redesign galérie a vstupu odstráni poruchy a prinesie nový vzhľad a kvalitu priestoru. Návrh podčiarkuje charakter objektu a pozdvihuje samotného génia loci domu. Priestor galérie dostáva novú liatu epoxidovú podlahu, ktorá nepúta pozornosť, je ľahko udržiavateľná a pozdvihuje charakter priestoru. Vo vstupnej časti je podlaha s protišmykovou úpravou. Nové panely a stojany pre vystavované diela sú jednotného formátu a materiálového vyhotovenia v jemnej šedej farbe. Dverné konštrukcie sú reštaurované a doplnené novými kľučkami dverí. Osvetlenie galérie je osadené v strope s úspornými LED svietidlami v posuvnej rampe, čo poskytuje osvetľovanie galérie a jednotlivých exponátov a vytváranie scén v priestore. V rámci ovládania svietidiel sú osadené nové spínače. Pri vstupe do galérie informačný panel TI s mini stolíkom, ktorý zahŕňa všetky potrebné označenia, ktoré sú v súčasnej dobe svojvoľne rozmiestnené po galérii a pôsobia rušivo. Súčasné stoličky, ktoré slúžia pri rôznych konferenciách a diskusiách nie sú stohovateľné, sú veľmi robustné a ťažkopádne. Tie sú nahradené novými subtilnými stoličkami v bielej farbe, ktoré zapadajú do celého konceptu galérie. Verikálne žalúzie sú nahradené textilnými roletami v bielej farbe, ktoré je možné využiť aj pre projekciu. Budú inštalované zariaďovacie prvky virtuálnej galérie. Tak galéria dostáva súčasný moderný charakter v srdci historického objektu mesta Michalovce, ktoré je vstupnou bránou na Vínnej ceste.

Spôsob realizácie projektu
Odstránenie nevyhovujúcej a poškodenej dlažby, drôtových panelov, žalúzií, svietidiel, existujúcich kovaní, dizajnovo nevhodných stoličiek, ktoré sú nestohovateľné, ťažko skladovateľné, odstránenie strarých spínačov osvetlenia a nevyhovujúcich stolov.
Reštaurovanie interiérových dverí, odstránenie nánosov farby, laku, očistenie vitráží od farby, výmena nevhodného zasklenia dverí, odstránenie nežiaducich prvkov, redesign grafiky galérie a to všetko s odsúhlasením Pamiatkového úradu v Košiciach.
Úprava liatou podlahou, ktorá má vysokú odolnosť voči mechanickému a chemickému zaťaženiu. Je možné namiešať ľubovoľný odtieň podľa typizovanej RAL. My volíme bielu farbu kvôli čistote priestoru a kontrastu s inými prvkami pripraveného redesignu, ako aj vystavovanými exponátmi.
Inštalácia nových prvkov.
Virtuálna galéria - inštalovanie zariaďovacích prvkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Redesign výstavnej galérie a zároveň miesta mnohých kultúrnych aktivít v historickej budove je dôstojným krokom pre zatraktívnenie tohto priestoru pre príchodzieho z tohto regiónu, ale aj vzdialenejšieho sveta. V roku 2012, 2013 a aj v roku 2014 bude informačným a komunitným centrom TI. Sústredíme tu svoj potenciál , aby sme ponúkli všetko, čo prichádzajúci turista potrebuje - dôstojný priestor, informácie, atraktivitu. Zároveň si dovolíme pripomenúť, že je jedným z najkrajších kultúrnych priestorov na území mesta, v jeho srdci. Ako informačné centrum poskytne priestor podnikateľským subjektom propagovať svoje ubytovacie, stravovacie  a športovo - relaxačné služby. Zároveň bude pribúdať schválených projektov v  rámci ďalších výziev TI, ktoré môžu využiť tento priestor. Myšlienka zblížiť európske mestá prináša kultúrny a sociálno - ekonomický prínos. Virtuálna galéria poskytne možnosť prezentácie osvecovaním (projekciou). V budúcnosti zakúpime techniku na tlmočenie, čím vznikne moderný konferenčný priestor pre kultúrny cestovný ruch. Hlavným cieľom EHMK je zaistiť výmenu poznatkov, skúseností medzi EHM kultúry. Ich iniciatívy sú významnými aktivitami v oblasti kultúry s cieľom upozorniť na rôznorodosť európskych kultúr. Neopomenieme ani priblíženie druhého EHMK 2012 (Marseille), ich väzieb v šírení interkultúrneho dialógu.

Termín realizácie projektu
08/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 873,35 €

Banícke múzeum Gelnica
Múzeum mapuje najmä históriu baníctva, ktorého korene na Spiši siahajú do 13. storočia. Viaže sa na osídlenie územia Nemcami na základe pozvania kráľa Bela IV. Nechýba ani expozícia histórie samotnej Gelnice a exponáty prezentujúce životný štýl niekdajšieho obyvateľstva. Drevené modely ťažných banských zariadení vám ozrejmia význam takých termínov ako gápeľ, vrátok i ďalších. Svoje zastúpenie tu majú aj historické cechy.
kontakt:
Banícke múzeum
Banícke námestie č. 8, 056 01 Gelnica
telefón: 053/4821 468
Aktuálne v Baníckom múzeu v Gelnici

Gelnický hrad Gelnica
V západnej časti mesta, na vyvýšenine s pekným výhľadom, zvanej Zamčisko, sa nachádzajú nie veľmi rozľahlé zvyšky niekdajšieho hradu. Jeho počiatky sú v roku 1234 a história siaha až do druhej polovice 17. storočia, keď bol zničený počas kuruckých bojov. Na Zamčisko vedie náučný chodník z centra mesta.

Kaštieľ rodu Csákyovcov Kluknava
Barokový kaštieľ rodu Csákyovcov bol postavený z kameňa zaniknutého hradu Richnava a prezentuje niekdajší honor tejto dolnospišskej šľachtickej vetvy. V súčasnosti sa tu nachádza ubytovacie zariadenie štýlovo spájajúce históriu i súčasnosť regiónu. V kaštieli sídli tiež informačná kancelária Via Mirabilis.
kontakt:
Penzión Biela dáma a Čierny rytier
Kluknava 178, 053 51 Kluknava
telefón: 053/44 737 20
Penzión Biela dáma a Čierny rytier

Drevený krytý most Štefanská Huta
Jeden z posledných historických krytých drevených mostov na Slovensku sa nachádza v Kluknave na ceste medzi obcou a Štefanskou Hutou. Pochádza z roku 1832 a dodnes tvorí majestátnu ukážku majstrovskej práce dolnospišských stavbárov. Keď prejdete po moste, dostanete sa z Kluknavy do Štefanskej Huty. V niekdajšom Uhorsku vstúpila Štefanská Huta do dejín ako prvé miesto, kde sa vyrábala meď elektrolýzou. V súčasnosti sa tu nachádzajú postupne rekonštruované zvyšky huty, železiarne a administratívnej budovy, ktoré v časoch existencie vlastnili také rody ako Čákiovci a Habsburgovci.

Plejsy Krompachy
Športové a rekreačné stredisko Plejsy v prírodnom prostredí v blízkosti mesta Krompachy ponúka dokonalý relax počas celého roka. V zime sú to predovšetkým lyžiarske vleky moderného strediska a v lete možnosti turistických vychádzok kombinovaných s wellnessom.
Relax center Plejsy

Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy
Rozmermi i estetickým stvárnením monumentálny gotický kostol sv. Jána Krstiteľa stojí na základoch ešte staršieho románskeho chrámu, ktorý pravdepodobne vypálili počas tatárskych vpádov v roku 1241. Návštevníka dokáže zaujať nielen prvkami obdivovanej gotickej architektúry, ale tiež vznešenosťou barokových sôch a oltárov vysokej historickej i estetickej hodnoty.
Obhliadku kostola je potrebné dohodnúť telefonicky.
kontakt:
Rímsko-katolícky farský úrad
Jarná 1, 053 61 Spišské Vlachy
telefón: 053/44 951 03
mesto Spišské Vlachy

Príbeh na záver:

Posledný pohár 

Miesto: Gelnica,okres Gelnica
Čas: 1527
Autor: Jiří Zaťovič

„Tak ešte za jeden dúšok, pani moja. Posledný pred posledným bojom!“
„Nevrav tak, kapitán,“ zdvihla hradná pani Hedviga svoj sklenený pohár, dar od muža, teraz naplnený zlatým mokom z tokajských pivníc. „Toto je síce posledný pohár pred bojom, ale sľubujem ti, že s tebou vypijem prvý prípitok po našom víťazstve!“
„Rád by som ti veril, pani moja. Vieš, že vládneš nielen môjmu meču, ale aj môjmu srdcu. Keď sa však pozriem pod hradby, vidí sa mi, že tento náš boj bude naozaj posledný. Želám si, aby sme hrdý hrad Gelnicu ubránili. Je nás ale iba šesťdesiat. A vonku? Vonku je tisíchlavý drak, s ktorým sa spriahli diabli. A posily nechodia...“
„Nebuď maloverný, kapitán! Ver tomu, že môj syn dodrží kráľovské slovo a príde nám na pomoc.“
„Tvoj syn, pani moja, má teraz iné starosti. A aká pomoc by pre nás bola dostatočná, keď tam dole, pod hradom sa k obliehateľom pridali aj Gelničania? Ani svojho kráľa si nevážia, s cudzími sa spojili.“ „Ja verím, že náš hrad a náš rod ostanú zachované,“ hradná pani Hedviga položila pohár a podišla k oknu. Pozerala na vežu kostola a na okolité kopce. Aký nádherný pohľad. Len sadnúť na koňa a preháňať sa hlbokými lesmi. Snívala nahlas.
„A za každým stromom dávať pozor na zbojníkov,“ prerušil jej sny kapitán. „Ľudia nás nenávidia. Silou ich možno zastrašíme, ale nepokoríme.“
Zaznela poľnica. Kapitán zložil poklonu, až perom ozdobený klobúk zvíril prach na dlažbe a odišiel.

Tento príbeh vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj. Celý príbeh si prečítajte na stránkach L.S. Pravé orechové

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Od 1. januára 1987, keď bola galéria oficiálne otvorená, prešla niekoľkými zriaďovateľmi, pričom od r. 2002 je príspevkovou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Tento status sa od začiatku r. 2013 mení na rozpočtovú organizáciu s identickým zriaďovateľom. 

Základy zbierkového fondu pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa vyčlenil a naštartoval zbierkový fond delimitáciou 520 umeleckých diel, medzi ktoré už patrili práce spišských výtvarníkov.  Zbierkový fond sa počas tridsiatich rokov činnosti galérie rozrástol o viac ako trojnásobok, dnes ho tvorí 2073 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel.

Profilácia galérie vychádza z príslušnej zriaďovacej listiny, definujúcej jej pôsobnosť v oblasti profesionálneho výtvarného umenia s prioritnou orientáciou na umenie spišského regiónu. V poslednom desaťročí sa rozširuje pôsobenie galérie z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Galéria má v súčasnosti programovo rozpracované kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom. Ich zámerom je snaha osloviť a zaujať rôzne cieľové skupiny od detí predškolského veku cez žiakov rôznych typov škôl a mladých ľudí v rámci edukatívnych a rôznych interaktívnych projektov.

Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Už v prvom roku existencie galérie bola sprístupnená expozícia s názvom Umelci Spiša, ktorá mapovala rad regionálnych umelcov, ktorí sa významne podieľali na rozvoji umenia na Spiši. V roku 2012 nahradila výstavu nová stála expozícia Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentujúca zbierkový fond s gotickou preferenciou. V roku 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v závere roka 2013. Od roku 2002 bola budovaná expozícia sochárskej tvorby Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií.

Od roku 2015 je GUS súčasťou medzinárodného Google Art Project, ktorého zámerom je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké diela užívateľom internetu po celom svete. 

Uprostred mesta Spišská Nová Ves nájdete krásnu secesnú stavbu, postavenú v roku 1902 pre divadelnú spoločnosť Imre Halmaiho Straussa. Autorom architektonického návrhu je staviteľ Kálmán Gerster, ktorý postavil napríklad aj Obchodnú akadémiu v Debrecíne či mauzóleum Lajosa Kossutha v Budapešti. Reduta bola pôvodne projektovaná ako multifunkčný objekt, v ktorom bolo miesto pre hotel, koncertnú sálu a kaviareň, takže návštevníci divadla dostali veľmi komfortnú budovu. Divadelnú sezónu otvorili ešte v roku 1902.
Zaujme určite bohatá výzdoba, pôvodne biela a zlatá.
Spišské divadlo ačalo v tejto budove svoju púť v roku 1957, kedy sa z Dedinského divadla Bratislava oddelila Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. Pôosobisko tohto súboru bolo vybrané práve vďaka budove Reduty. Divadlo pôsobilo do roku 1963, kedy bolo administratívnym zásahom zrušené ako nadbytočné (tento nekultúrny akt postihol viacero menších divadiel). Novú kapitolu začali spišskí divadelníci písať v roku 1979, najskôr ako súčasť Divadla Jonáša Záborského v Prešove a od roku 1992 samostatne. Má na konte veľa úspešných naštudovaní hier domácich i zahraničných autorov a ako jediné na Slovensku funguje ako zájazdové divadlo s orientáciou na detské a mládežnícke publikum.

Stránky

Odoberať RSS - Kultúrne inštitúcie