Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Granty

Agentúra pre regionálny rozvoj a tím Terra Incognita ukončili minulý týždeň sériu informačných seminárov pre záujemcov o získanie dotačných prostriedkov z Výzvy č. 1/2012. Semináre sa stretli s veľkým ohlasom a určite by mohli organizátori úspešne zorganizovať aj ďalšie, blíži sa však termín uzávierky Výzvy (16. marca 2012)

a tak vám ponúkame pre rýchlejšiu orientáciu aspoň prehľad základných pojmov a návod, ako sa do spracovania projektu a jeho predloženia pustiť. Úspech už potom závisí od kvality jednotlivých projektov a schopnosti argumentami presvedčiť hodnotiacu komisiu.

 

Základné pojmy programu Terra Incognita

Čo obsahuje Výzva 1/2012 a koho sa týka

Návod na spracovanie projektu

V prípade potreby môžete svoje otázky konzultovať s pracvníkmi Agentúry pre regionálny rozvoj v Košiciach.

Kompletnú dokumentáciu k Výzve nájdete tu.

{jcomments on}

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. v spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom a Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja pripravila pre záujemcov o poskytnutie dotácie z Výzvy č. 1/2012 informačné semináre.

Termíny a miesta konania informačných seminárov:
8. 2. 2012 – Michalovce Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého č.1, Michalovce
14. 2. 2012 – Rožňava Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č.8, Rožňava
17. 2. 2012 – Trebišov Múzeum v Trebišove, M. R. Štefánika č. 65,Trebišov
21. 2. 2012 – Spišská Nová Ves Štefánikovo nám.5, zasadačka mesta 1.poschodie, Spišská Nová Ves
24. 2. 2012 - Košice Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, zasadačka č 242, 1. poschodie

Program seminára:
09:45 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:00 Prezentácia Programu Terra Incognita a Výzvy č. 1/2012
11:00 – 11:15 Prestávka s občerstvením
11:15 - 13:00 „Ako pripraviť projekt“ – modelový príklad prípravy projektu

Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu terra.incognita@arr.sk. V predmete e-mailu uveďte prosím miesto konania seminára, na ktorý sa prihlasujete. Z kapacitných dôvodov je možná účasť maximálne 2 zástupcov jednej organizácie. Vstup na seminár je bezplatný.

{jcomments on}

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe TERRA INCOGNITA.

Cieľom poskytnutia pomoci je  v súlade s cieľmi Programu Terra Incognita podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách -  Gotickej, Vínnej a  Železnej ceste.

Špecifickou prioritou tejto výzvy je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj drobnej infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu v cieľových miestach, cieľových bodoch a bodoch záujmu.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva
Príloha č. 1 Príručka pre žiadateľa o poskytnutie  dotácie  k Výzve č. 1/2012
Príloha č. 2a Formulár Žiadosti o dotáciu
Príloha č. 2b Rozpočet
Príloha č. 3 Vzor Zmluvy o poskytnutí dotácie
Príloha č. 4a Formulár Priebežnej hodnotiacej správy a finančného vyúčtovania
Príloha č. 4b Formulár Záverečnej hodnotiacej správy a finančného vyúčtovania
Príloha č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 9/2011
Príloha č. 6 Programový manuál TERRA INCOGNITA
Príloha č. 7 Hodnotiaci formulár
Vzory čestných prehlásení

Kompletný balík dokumentov pre Výzvu č. 1/2012

Administrátorom Výzvy 1/2012 je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Košice.

{jcomments on}

31. októbra 2011 sme uzavreli prijímanie žiadostí o podporu v druhom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita.

O podporu programu sa v tomto kole uchádza 64 žiadateľov s projektami v celkovej žiadanej sume viac ako 280 000 EUR.

celá správa

 

{jcomments on}

Karpatská nadácia otvorila poskytovanie konzultácií v druhom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita pre projekty, ktoré budú realizované v období od 7. marca do 15. júla 2012.

Karpatská nadácia je partnerom Úradu Košického samosprávneho kraja ako sprostredkovateľský orgán (administrátor) programu Terra Incognita. Program sa realizuje ako súčasť projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Úrad Košického samosprávneho kraja otvoril Výzvu č. 1/ 2011 7. júla 2011.

Poslaním programu Terra Incognita je podporiť duchovné a kultúrne hodnoty a rozvoj kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb v košickom kraji. Cieľom Výzvy č. 1/ 2011 je podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských podujatí pre širokú verejnosť, zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja a návštevnosť kraja prostredníctvom podpory verejných kultúrnych a spoločenských podujatí. Výzva podporuje projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja.

Karpatská nadácia ako Sprostredkovateľský orgán programu Terra Incognita poskytuje žiadateľom a prijímateľom dotácií technickú podporu. Nadácia neovplyvňuje ani sa žiadnym dielom nepodieľa  na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Konzultácie sú poskytované výlučne e-mailom na adrese terraincognita@karpatskanadacia.sk.

 

{jcomments on}

Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita.
Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej a na Vínnej ceste. Na týchto cestách môže návštevník putovať a spoznávať nielen ich základné historické témy, ale aj zažiť atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu tu ponúknu.Program Terra Incognita je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Program sa realizuje na území Košického samosprávneho kraja.

Cieľom Výzvy č. 1/2011 je:

  • Podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských aktivít pre širokú verejnosť na území Košického samosprávneho kraja.
  • Podporiť domáci a aktívny cestovný ruch.
  • Zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja.
  • Zvýšiť návštevnosť Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory verejných kultúrnych a spoločenských aktivít.

Výzva č. 1/2011 podporuje kvalitné verejné kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré majú kapacitu niesť značku programu Terra Incognita a tak sa pripojiť k jej šíreniu na verejnosti v regióne.
Výzva č. 1/2001 je dvojkolová, s uzávierkami v dvoch termínoch.
Prvé kolo predkladania projektov má uzávierku 30. júla 2011 (pre projekty realizované do 30. novembra 2011).
Druhé kolo predkladania projektov má uzávierku 31. októbra 2011 (pre projekty realizované do 15. júla 2012).
Žiadatelia budú o rozhodnutí o podpore projektu informovaní do 35. dní od termínu uzávierky.

Výzva č. 1/ 2011 podporuje projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja v obdobiach od 19. októbra 2011 do 30. novembra 2011 a od 7. marca do 15. júla 2012.
Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja, organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pokiaľ nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a/ alebo sa nezúčastňujú na hodnotení a rozhodovaní o podpore pre predložené projekty.

Všetky informácie a dokumenty k Výzve č. 1/ 2011 nájdete aj na stránkach Karpatskej nadácie.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie (účelové navýšenie finančných prostriedkov) k Výzve č. 1/2011 programu Terra Incognita.

Linky na dokumenty:


Príručka pre žiadateľa k Výzve č. 1/ 2011 o poskytnutie dotácie a účelových finančných prostriedkov v programe Terra Incognita
Žiadosť o dotáciu (účelové navýšenie finančných prostriedkov)
Vyhlásenie o partnerstve
Čestné vyhlásenie
Vzor rozpočtu

Manuál pre publicitu

{jcomments on}

Odoberať RSS - Granty